Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AstoniA gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot massages, workshops, reizen of anderszins, hoe ook genaamd.
2. AstoniA kan ten aanzien van haar diensten aanvullende voorwaarden laten gelden. Voor zover van toepassing zullen deze bij de informatie op de website over de betreffende dienst worden vermeld. Deze aanvullende voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden gelezen.

Artikel 2: Voorbehoud ten aanzien van informatie en prijzen

1. De op haar website of elders door AstoniA vermelde informatie en prijzen voor haar diensten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen.
2. Alle op de website getoonde prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.
3. Indien er voor een workshop of reis een wijziging in het programma wordt doorgevoerd, zal AstoniA de aangemelde deelnemers hierover zo spoedig mogelijk per e-mail informeren.
4. Of en zo ja onder welke voorwaarden workshops of reizen doorgang vinden, is steeds ter beoordeling van AstoniA.

Artikel 3: Aanmelding en betaling

1. Deelname of gebruikmaking van een dienst van AstoniA geschiedt door aanmelding door middel van het daarvoor bestemde online aanmeldingsformulier, of door schriftelijke of telefonische aanmelding met bevestiging door AstoniA. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.
2. Het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag dient contant of per overschrijving te worden voldaan. AstoniA zal hiervoor een factuur verstrekken.
3. Indien het voor een dienst verschuldigde bedrag niet tijdig en volledig is voldaan, kan AstoniA de behandeling dan wel de deelname aan de workshop of reis weigeren.

Artikel 4: Annulering behandeling of workshop

1. Massages en workshops vinden plaats op afspraak. Bij afzegging binnen 24 uur voor de behandeling of workshop wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

Artikel 5: Annulering reizen

1. Bij annulering voor 1 maand voor vertrek wordt het gehele bedrag gerestitueerd.
2. Bij annulering 30 tot 14 dagen voor vertrek wordt er 50% gerestitueerd.
3. Bij annulering 14 tot 7 dagen voor vertrek wordt er 25% gerestitueerd.
4. Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek wordt er geen geld gerestitueerd.

Artikel 6: Annulering door AstoniA

1. In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van Brita Kunkeler dan wel in situaties van overmacht, behoudt AstoniA zich het recht voor om een workshop of reis te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail, en in geval van annulering binnen 2 dagen voor de aanvang, ook telefonisch. Bij annulering worden de volledige kosten, voor zover ten tijde van de annulering door de deelnemer voldaan, binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

1. Alle informatie die tijdens een behandeling, workshop of reis aan AstoniA bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens, worden door AstoniA strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
2. Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de behandelingen en workshops wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van AstoniA. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. AstoniA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan behandelingen, workshops of reizen aangeboden door dan wel georganiseerd vanuit AstoniA.

Artikel 9: Stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid

1. Voor het ontvangen van de massages en deelname aan workshops en/of reizen is een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een arts, psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een massage, workshop en/of reis boekt. Het wil niet zeggen dat AstoniA niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten, toestemming of overleg nodig met jou en je behandeld arts/specialist of huisarts. Gebruik je overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij je geen afspraak te maken bij AstoniA voordat dit probleem stabiel/behandeld is.

Artikel 10: Medicijngebruik

1. Voorafgaand aan de massages, workshops en reizen, dient AstoniA op de hoogte te worden gebracht van welke medicijnen voor welke aandoening genomen worden. Dit in verband met de algehele veiligheid.

Artikel 11: Medische zorg

1. Een massage, workshop of reis kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Een massage, workshop en/of reis kan een aanvulling zijn op weg naar herstel. Adviezen vanuit de AstoniA consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
2. AstoniA adviseert je tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door AstoniA.

Artikel 12: Acute medische of psychische klachten

1. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met AstoniA om te laten weten wat er gebeurt.

Artikel 13: Mogelijke uitwerkingen

1. Elke behandeling en workshop heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houdt daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan contact op met AstoniA.

Artikel 14: Geen erotiek

1. AstoniA levert geen erotische massages.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door AstoniA worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website van AstoniA gepubliceerd. Indien een wijziging van wezenlijk belang is voor op dat moment al aangemelde deelnemers van workshops en/of reizen, dan zal AstoniA hen ook persoonlijk informeren.

Artikel 16: Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met AstoniA is het Nederlands recht van toepassing.