Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een jij als cliënt de hulp van mij als zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen ons.
We hebben beide een aantal verantwoordelijkheden binnen onze behandelrelatie. Je hebt als zorgvrager een aantal plichten:

  1. Je dient mij duidelijk en volledig te informeren, zodat ik een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  2. Je dient zo veel mogelijk met mij samen te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van mij op te volgen.

Je hebt recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat je daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. Je beslist zelf of je al dan niet door mij wordt behandeld. Ik verwijs indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

Artikel 2: Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geef je aan dat je hebt gekozen voor behandeling door mij als therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezag dragende ouders / voogden een handtekening op het formulier ter toestemming (behandelovereenkomst) vereist is. Ook geef je met het insturen van het formulier aan dat je de pagina over de Algemene verordening gegevensbescherming van AstoniA gelezen hebt en dat je mij als jouw therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Artikel 3: Annulering van afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult toch in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Mocht ik zelf om wat voor reden niet in de gelegenheid zijn om behandelingen te geven zal ik doorverwijzen naar een therapeut waarmee ik samenwerk. Hij  of zij kan je dan te woord staan en eventueel een afspraak maken als dat nodig is.

Artikel 4: Betaling

Consulten kunnen contant, via overschrijving of een betalingsverzoek worden betaald. De laatste twee dienen dan binnen 14 dagen te plaats te vinden. U krijgt een factuur toe gestuurd die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: Eventuele vergoeding door verzekeraars is mogelijk ná august/ september 2022.

Overschrijding betalingstermijn
Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, zal er contact met u worden opgenomen. Als het verschuldigde bedrag 5 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden 10 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. Als de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na factuurdatum), zal de praktijk een incassobureau in schakelen teneinde de betaling alsnog te innen.
Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden.

Artikel 5: Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

Artikel 6: Voorbehoud ten aanzien van informatie en prijzen

1. De op haar website of elders door AstoniA vermelde informatie en prijzen voor haar diensten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen.
2. Alle op de website getoonde prijzen voor de E.E.N. therapie zijn vrijgesteld van BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
3. Op massages die alléén voor de ontspanning  zit 21% BTW op.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

1. Alle informatie die tijdens een behandeling,  aan AstoniA bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens, worden door AstoniA strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
2. Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de behandelingen wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van AstoniA. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

AstoniA is aangesloten bij de VBAG en zal er alles aandoen om geschillen goed op te lossen. Mochten we hier helaas samen niet kunnen  komen dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar. Klik hier voor de betreffende link naar de VBAG https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen

Artikel 9: Stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid

Voor het ontvangen van de behandelingen is een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een arts, psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een behandeling. Het wil niet zeggen dat AstoniA niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten, toestemming of overleg nodig met jou en je behandeld arts/specialist of huisarts. Gebruik je overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij je geen afspraak te maken bij AstoniA voordat dit probleem stabiel/behandeld is.

Artikel 10: Medicijngebruik

 Voorafgaand aan de behandelingen dient AstoniA op de hoogte te worden gebracht van welke medicijnen voor welke aandoening genomen worden. Dit in verband met de algehele veiligheid.

Artikel 11: Medische zorg

1. Een behandeling  kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Een behandeling kan een aanvulling zijn op weg naar herstel. Adviezen vanuit de AstoniA consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
2. AstoniA adviseert je tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door AstoniA.

Artikel 12: Acute medische of psychische klachten

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met AstoniA om te laten weten wat er is gebeurt.

Artikel 13: Mogelijke uitwerkingen

Elke behandeling heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houdt daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan contact op met AstoniA en eventueel met de huisarts.

Artikel 14: Geen erotiek en badhuis

 AstoniA levert geen erotische massages. Tevens is er geen mogelijkheid tot douchen vooraf gaande aan een behandeling. Graag zelf voor de persoonlijke hygiëne zorgen.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door AstoniA worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website van AstoniA gepubliceerd.